کنترل زیمنس

نمایندگی زیمنس و اتوماسیون صنعتی زیمنس

اتوماسیون صنعتی S71200 زیمنس

SIMATIC  S7 1200
میکرو کنترل کننده برای اتوماسیونی  کاملا یکپارچه، حداکثر بهره وری مهندسی در حداقل تلاش، مدولار! قدرتمند! آسان برای استفاده!

S71200 siemens
پاسخی به چالشهای صنعت در قسمت تولید واتوماسیون ساختمان است که با یکپارچه کردن اتوماسیون و درایو کنترل صنعت وتولید را در اختیار خود گرفته است .

SIMATIC S7 - 1200
 زیمنس با انعطلاف پذیری وعملکرد بالا در ابعاد بسیار جمع وجور دارای قابلیتهای بسیاری میباشد.

از جمله:
  • ارتباط بسیار کم هزینه PROFINET
  • اتصال به HMI
  • ارتباط  CPU-CPU با سوییچ اترنت که برای شبکه کردن دستگاه ها با یکدیگر است
زیمنس S7- 1200 با استفاده از ماژولهای ارتباطی و ارتباط سریال میتواند توابع عملکردی بالایی را برای شمارش واندازه گیری وکنترل حلقه بسته وحرکت باز جدید در زمینه نرافزار ایجاد کند.

رديف کد کالا توضیحات مرکزتهیه
1 6ES7211-1AE40-0XB0 SIMATIC S7-1200, CPU 1211C,
COMPACT CPU, DC/DC/DC,
ONBOARD I/O:
6 DI 24V DC; 4 DO 24 V DC;
2 AI  0 - 10V DC,
POWER SUPPLY: DC
20.4 - 28.8 V DC,
PROGRAM/DATA MEMORY: 30 KB
موجود در نمایندگی زیمنس ایران
2 6ES7211-1BE40-0XB0 SIMATIC S7-1200, CPU 1211C,
COMPACT CPU, AC/DC/RELAY,
ONBOARD I/O:
6 DI 24V DC; 4 DO RELAY 2A;
2 AI  0 - 10V DC,
POWER SUPPLY: AC
85 - 264 V AC AT 47 - 63 HZ,
PROGRAM/DATA MEMORY: 30 KB
موجود در نمایندگی زیمنس ایران
3 6ES7211-1HE40-0XB0 SIMATIC S7-1200, CPU 1211C,
COMPACT CPU, DC/DC/RELAY,
ONBOARD I/O:
6 DI 24V DC; 4 DO RELAY 2A;
2 AI  0 - 10V DC,
POWER SUPPLY: DC
20.4 - 28.8 V DC,
PROGRAM/DATA MEMORY: 30 KB
موجود در نمایندگی زیمنس ایران
4 6ES7212-1AE40-0XB0 SIMATIC S7-1200, CPU 1212C,
COMPACT CPU, DC/DC/DC,
ONBOARD I/O:
8 DI 24V DC; 6 DO 24 V DC;
2 AI  0 - 10V DC,
POWER SUPPLY: DC
20.4 - 28.8 V DC,
PROGRAM/DATA MEMORY: 50 KB
موجود در نمایندگی زیمنس ایران
5 6ES7212-1BE40-0XB0 SIMATIC S7-1200, CPU 1212C,
COMPACT CPU, AC/DC/RLY,
ONBOARD I/O:
8 DI 24V DC; 6 DO RELAY 2A;
2 AI  0 - 10V DC,
POWER SUPPLY: AC
85 - 264 V AC AT 47 - 63 HZ,
PROGRAM/DATA MEMORY: 50 KB
موجود در نمایندگی زیمنس ایران
6 6ES7212-1HE40-0XB0 SIMATIC S7-1200, CPU 1212C,
COMPACT CPU, DC/DC/RLY,
ONBOARD I/O:
8 DI 24V DC; 6 DO RELAY 2A;
2 AI  0 - 10V DC,
POWER SUPPLY: DC
20.4 - 28.8 V DC,
PROGRAM/DATA MEMORY: 50 KB
موجود در نمایندگی زیمنس ایران
7 6ES7214-1AG40-0XB0 SIMATIC S7-1200, CPU 1214C,
COMPACT CPU, DC/DC/DC,
ONBOARD I/O:
14 DI 24V DC; 10 DO 24 V DC;
2 AI  0 - 10V DC,
POWER SUPPLY: DC
20.4 - 28.8 V DC,
PROGRAM/DATA MEMORY: 75 KB
موجود در نمایندگی زیمنس ایران
8 6ES7214-1BG40-0XB0 SIMATIC S7-1200, CPU 1214C,
COMPACT CPU, AC/DC/RLY,
ONBOARD I/O:
14 DI 24V DC; 10 DO RELAY 2A;
2 AI  0 - 10V DC,
POWER SUPPLY: AC
85 - 264 V AC AT 47 - 63 HZ,
PROGRAM/DATA MEMORY: 75 KB
موجود در نمایندگی زیمنس ایران
9 6ES7214-1HG40-0XB0 SIMATIC S7-1200, CPU 1214C,
COMPACT CPU, DC/DC/RELAY,
ONBOARD I/O:
14 DI 24V DC; 10 DO RELAY 2A;
2 AI  0 - 10V DC,
POWER SUPPLY: DC
20.4 - 28.8 V DC,
PROGRAM/DATA MEMORY: 75 KB
موجود در نمایندگی زیمنس ایران
10 6ES7215-1AG40-0XB0 SIMATIC S7-1200, CPU 1215C,
COMPACT CPU, DC/DC/DC,
2 PROFINET PORT,
ONBOARD I/O:
14 DI 24V DC; 10 DO 24V DC 0.5A
2 AI 0-10V DC, 2 AO 0-20MA DC,
POWER SUPPLY: DC
20.4 - 28.8 V DC,
PROGRAM/DATA MEMORY: 100 KB
موجود در نمایندگی زیمنس ایران
11 6ES7215-1BG40-0XB0 SIMATIC S7-1200, CPU 1215C,
COMPACT CPU, AC/DC/RELAY,
2 PROFINET PORT,
ONBOARD I/O:
14 DI 24V DC; 10 DO RELAY 2A,
2 AI 0-10V DC, 2 AO 0-20MA DC,
POWER SUPPLY: AC
85 - 264 V AC AT 47 - 63 HZ,
PROGRAM/DATA MEMORY: 100 KB
موجود در نمایندگی زیمنس ایران
12 6ES7215-1HG40-0XB0 SIMATIC S7-1200, CPU 1215C,
COMPACT CPU, DC/DC/RELAY,
2 PROFINET PORT,
ONBOARD I/O:
14 DI 24V DC; 10 DO RELAY 2A,
2 AI 0-10V DC, 2 AO 0-20MA DC,
POWER SUPPLY: DC
20.4 - 28.8 V DC,
PROGRAM/DATA MEMORY: 100 KB
موجود در نمایندگی زیمنس ایران
13 6ES7221-1BF32-0XB0 SIMATIC S7-1200, DIGITAL INPUT
SM 1221, 8DI, 24V DC,
SINK/SOURCE INPUT
موجود در نمایندگی زیمنس ایران
14 6ES7221-1BH32-0XB0 SIMATIC S7-1200, DIGITAL INPUT
SM 1221, 16 DI, 24VDC,
SINK/SOURCE INPUT
موجود در نمایندگی زیمنس ایران
15 6ES7221-3AD30-0XB0 SIMATIC S7-1200, DIGITAL INPUT
SB 1221, 4DI, 5VDC 200KHZ,
SOURCE
موجود در نمایندگی زیمنس ایران
16 6ES7221-3BD30-0XB0 SIMATIC S7-1200, DIGITAL INPUT
SB 1221, 4DI, 24VDC 200KHZ,
SOURCE
موجود در نمایندگی زیمنس ایران
17 6ES7222-1BF32-0XB0 SIMATIC S7-1200, DIGITAL OUTPUT
SM 1222, 8 DO, 24V DC,
TRANSISTOR 0.5A
موجود در نمایندگی زیمنس ایران
18 6ES7222-1BH32-0XB0 SIMATIC S7-1200, DIGITAL OUTPUT
SM 1222, 16 DO, 24V DC,
TRANSISTOR 0.5A
موجود در نمایندگی زیمنس ایران
19 6ES7222-1HF32-0XB0 SIMATIC S7-1200, DIGITAL OUTPUT
SM 1222, 8 DO, RELAY 2A
موجود در نمایندگی زیمنس ایران
20 6ES7222-1HH32-0XB0 SIMATIC S7-1200, DIGITAL OUTPUT
SM 1222, 16 DO, RELAY 2A
موجود در نمایندگی زیمنس ایران
21 6ES7222-1AD30-0XB0 SIMATIC S7-1200, DIGITAL OUTPUT
SB 1222, 4DQ, 5VDC 200KHZ
موجود در نمایندگی زیمنس ایران
22 6ES7222-1BD30-0XB0 SIMATIC S7-1200, DIGITAL OUTPUT
SB 1222, 4DQ, 24VDC 200KHZ
موجود در نمایندگی زیمنس ایران
23 6ES7223-1BH32-0XB0 SIMATIC S7-1200, DIGITAL I/O
SM 1223, 8DI / 8DO,
8DI DC 24 V, SINK/SOURCE,
8DO, TRANSISTOR 0.5A
موجود در نمایندگی زیمنس ایران
24 6ES7223-1BL32-0XB0 SIMATIC S7-1200, DIGITAL I/O
SM 1223, 16DI / 16DO,
16DI DC 24 V, SINK/SOURCE,
16DO, TRANSISTOR 0.5A
موجود در نمایندگی زیمنس ایران
25 6ES7223-1PH32-0XB0 SIMATIC S7-1200, DIGITAL I/O
SM 1223, 8DI / 8DO,
8DI DC 24 V, SINK/SOURCE,
8DO, RELAY 2A
موجود در نمایندگی زیمنس ایران
26 6ES7223-1PL32-0XB0 SIMATIC S7-1200, DIGITAL I/O
SM 1223, 16DI / 16DO,
16DI DC 24 V, SINK/SOURCE,
16DO, RELAY 2A
موجود در نمایندگی زیمنس ایران
27 6ES7223-1QH32-0XB0 SIMATIC S7-1200, DIGITAL I/O
SM 1223, 8DI AC / 8DO RLY,
8DI 120/230 V AC,
8DO, RELAY 2A
موجود در نمایندگی زیمنس ایران
28 6ES7232-4HA30-0XB0 SIMATIC S7-1200,  ANALOG OUTPUT
SB 1232, 1 AO,
+/- 10VDC (12 BIT RES.) OR
0 - 20 MA (11 BIT RES)
موجود در نمایندگی زیمنس ایران
29 6ES7234-4HE32-0XB0 SIMATIC S7-1200, ANALOG I/O
SM 1234, 4 AI / 2 AO,
+/-10V, 14 BIT RESOLUTION
OR 0(4) - 20 MA,
13 BIT RESOLUTION
موجود در نمایندگی زیمنس ایران
30 6ES7231-5QD32-0XB0 SIMATIC S7-1200, ANALOG INPUT,
SM 1231 TC, 4 AI THERMOCOUPLE
موجود در نمایندگی زیمنس ایران
31 6ES7231-5QF32-0XB0 SIMATIC S7-1200, ANALOG INPUT,
SM 1231 TC, 8 AI THERMOCOUPLE
موجود در نمایندگی زیمنس ایران
32 6ES7231-5QA30-0XB0 SIMATIC S7-1200, ANALOG
SB 1231 T, 1 X AI THERMOCOUPLE,
TYPE J OR K
موجود در نمایندگی زیمنس ایران
33 6ES7231-5PD32-0XB0 SIMATIC S7-1200, ANALOG INPUT,
SM 1231 RTD, 4 X  AI RTD MODULE
موجود در نمایندگی زیمنس ایران
34 6ES7231-5PF32-0XB0 SIMATIC S7-1200, ANALOG INPUT,
SM 1231RTD, 8 X AI RTD MODULE,
موجود در نمایندگی زیمنس ایران
35 6ES7231-5PA30-0XB0 SIMATIC S7-1200, RTD INPUT,
SB 1231 RTD, 1 AI RTD,
1 CHANNEL, PT 100 AND PT1000
موجود در نمایندگی زیمنس ایران
36 6ES7241-1AH32-0XB0 SIMATIC S7-1200,
COMMUNICATION MODULE CM 1241,
RS232, 9 PIN SUB D (MALE),
SUPPORTS MESSAGE BASED FREEPORT
موجود در نمایندگی زیمنس ایران
37 6ES7241-1CH32-0XB0 SIMATIC S7-1200,
COMMUNICATION MODULE CM 1241,
RS422/485, 9 PIN SUB D (FEMALE)
SUPPORTS MESSAGE BASED FREEPORT
موجود در نمایندگی زیمنس ایران
38 6ES7241-1CH30-1XB0 SIMATIC S7-1200, COMMUNICATION
COMMUNICATION BOARD CB 1241,
RS485, SCREW CONNECTOR
SUPPORTS MESSAGE BASED FREEPORT
موجود در نمایندگی زیمنس ایران
39 6GK7242-5DX30-0XE0 COMMUNICATION MODULE CM 1242-5;
FOR CONNECTION OF
SIMATIC S7-1200 TO PROFIBUS
AS DP SLAVE MODULE
موجود در نمایندگی زیمنس ایران
40 6GK7243-5DX30-0XE0 COMMUNICATION MODULE CM 1243-5
FOR CONNECTION OF
SIMATIC S7-1200 TO PROFIBUS
AS DP MASTER MODULE;
PG/OP COMMUNICATION;
S7-COMMUNICATION
موجود در نمایندگی زیمنس ایران
41 6GK7277-1AA10-0AA0 COMPACT SWITCH MODULE CSM 1277
CONNECTION SIMATIC S7-1200 AND
UP TO 3 FURTHER IND. ETHERNET
USERS WITH 10/100 MBIT/S
UNMANAGED SWITCH, 4 RJ45 PORTS,
EXT. 24V DC POWER SUPPLY,
LED DIAGNOSTICS,
S7-1200 MODULE
INCL. ELECTRONIC MANUAL ON CD
موجود در نمایندگی زیمنس ایران
42 6GK7242-7KX30-0XE0 COMMUNICATION PROCESSOR
CP 1242-7 FOR
CONNECTION OF SIMATIC S7-1200
TO GSM/GPRS NET
PLEASE NOTE NATIONAL APPROVALS
موجود در نمایندگی زیمنس ایران
43 6EP1332-1SH71 SIMATIC S7-1200
POWER MODULE PM1207
STABILIZED POWER SUPPLY
INPUT: 120/230 V AC
OUTPUT: 24 V DC/2.5 A
موجود در نمایندگی زیمنس ایران
44 6ES7822-0AA02-0YA5 SIMATIC STEP 7 BASIC V12 SP1,
ENGINEERING-SW,FLOATING LICENSE
SW AND DOCUMENTATION ON DVD
CLASS A
LICENSE KEY ON USB STICK
6 LANGUAGES(GE,EN,IT,FR,SP,CH),
EXECUTABLE UNDER
WINDOWS XP (32 BIT)/
WINDOWS 7 (32 BIT, 64BIT)
FOR CONFIGURATION OF
SIMATIC S7-1200,
SIMATIC BASIC PANELS
موجود در نمایندگی زیمنس ایران
45 6ES7223-0BD30-0XB0 SIMATIC S7-1200, DIGITAL I/O
SB 1223, 2 DI / 2 DO,
2 DI 24V DC/2 DO 24V DC
موجود در نمایندگی زیمنس ایران
46 6ES7223-3AD30-0XB0 SIMATIC S7-1200, DIGITAL I/O
SB 1223, 2DI/2DQ, 5VDC 200K
موجود در نمایندگی زیمنس ایران
47 6ES7223-3BD30-0XB0 SIMATIC S7-1200, DIGITAL I/O
SB 1223, 2DI/2DQ, 24VDC 200KHZ
موجود در نمایندگی زیمنس ایران
48 6ES7231-4HD32-0XB0 SIMATIC S7-1200, ANALOG INPUT,
SM 1231, 4 AI,
+/-10V, +/-5V, +/-2.5V,
OR 0-20MA/4-20 MA,
12 BIT + SIGN BIT (13 BIT ADC)
موجود در نمایندگی زیمنس ایران
49 6ES7231-4HF32-0XB0 SIMATIC S7-1200, ANALOG INPUT,
SM 1231, 8 AI,
+/-10V, +/-5V, +/-2.5V,
OR 0-20MA/4-20 MA,
12 BIT + SIGN  OR (13 BIT ADC)
موجود در نمایندگی زیمنس ایران
50 6ES7231-5ND32-0XB0 SIMATIC S7-1200, ANALOG INPUT,
SM 1231, 4 AI,
+/-10V, +/-5V, +/-2.5V, +/-1.25
OR 0-20MA/4-20 MA,
15 BIT + SIGN BIT
موجود در نمایندگی زیمنس ایران
51 6ES7231-4HA30-0XB0 SIMATIC S7-1200, ANALOG INPUT
SB 1231, 1 AI,
+/- 10V DC (12 BIT RES.) OR
0 - 20 MA
موجود در نمایندگی زیمنس ایران
52 6ES7232-4HB32-0XB0 SIMATIC S7-1200, ANALOG OUTPUT,
SM 1232, 2 AO,
+/-10V, 14 BIT RESOLUTION,
OR 0 - 20 MA/4 - 20 MA,
13 BIT RESOLUTION
موجود در نمایندگی زیمنس ایران
53 6ES7232-4HD32-0XB0 SIMATIC S7-1200, ANALOG OUTPUT,
SM 1232, 4 AO,
+/-10V, 14 BIT RESOLUTION,
OR 0 - 20 MA/4 - 20 MA,
13 BIT RESOLUTION
موجود در نمایندگی زیمنس ایران