کنترل زیمنس

نمایندگی زیمنس و اتوماسیون صنعتی زیمنس

کلید حرارتی زیمنس

کلید حرارتی زیمنس

موجودی ORDER NO ردیف
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 0.28 - 0.4 3RV1021-0EA10 1
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 0.35 - 0.5 3RV1021-0FA10 2
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 0.45 - 0.63 3RV1021-0GA10 3
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 0.55 0.8 3RV1021-0HA10 4
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 0.7 - 1 3RV1021-0JA10 5
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 09 - 1.25 3RV1021-0KA10 6
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 1.1 - 1.6 3RV1021-1AA10 7
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 1.4 -2 3RV1021-1BA10 8
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 1.8 - 2.5 3RV1021-1CA10 9
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 2.2 -3.2 3RV1021-1DA10 10
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 2.8-4 3RV1021-1EA10 11
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 3.5 -5 3RV1021-1FA10 12
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 4.5 - 6.3 3RV1021-1GA10 13
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 5.5 - 8 3RV1021-1HA10 14
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 7- 10 A 3RV1021-1JA10 15
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 9-12 A 3RV1021-1KA10 16
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 11 -16A 3RV1021-4AA10 17
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 14-20 3RV1021-4BA10 18
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 17- 22 3RV1021-4CA10 19
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 20-25 3RV1021-4DA10 20 
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 11 -16A 3RV1031-4AA10 21
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 14-20 3RV1031-4BB10 22
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 18- 25 3RV1031-4DA10 23
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 22 -32 3RV1031-4EA10 24
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 28 -40 3RV1031-4FA10 25
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 36-45 3RV1031-4GA10 26
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 40 - 50 3RV1031-4HA10 27
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 28 -40 3RV1041-4FA10 28
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 36-50 3RV1041-4HA10 29
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 45 - 63 3RV1041-4JA10 30
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 57 -75 3RV1041-4KA10 31
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 70 - 90 3RV1041-4LA10 32
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 80- 100 3RV1041-4MA10 33
موجود در نمایندگی زیمنس ایران UNDERVOLTAG,REL*AC 23OV/50HZ AC 240V/60HZ, SIZES00 3RVI902-1AP0 34
موجود در نمایندگی زیمنس ایران SIGNALUNQ SWITCH *FOR SIZE S0...S3 3RVI921IM 35