کنترل زیمنس

نمایندگی زیمنس و اتوماسیون صنعتی زیمنس

سافت استارتر (Soft Starter) زیمنس

سافت استارتر (Soft Starter) زیمنس

نمایندگی زیمنس در ایران، سافت استارتر زیمنس شماره یک


نمایندگی زیمنس در ایران، سافت استارتر زیمنس شماره دو


موجودی KW ORDER NO ردیف
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 5.5 KW 3RW3024-1A814 1
موجود در نمایندگی زیمنس ایران T5 KW 3RW3025-1ABI4 2
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 11 KW 3RW3026-IAB14 3
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 15 KW 3RW3034-IABI4 4
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 18.5KW 3RW3035-1A814 5
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 22 KW 3RW3036-IABI4 6
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 30 KW 3RW3044-IABI4 7
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 37KW 3RW3045-IABI4 8
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 55KW 3RW3046-IABI4 9
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 75 KW 3RW4055-68B44 10
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 90 KW 3RW4056-68B44 11
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 132KW 3RW4073-66644 12
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 160KW 3RW4074-6BB44 13
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 200KW 3RW4075-6BB44 14
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 250KW 3RW4076-6B344 15
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 315KW 3RW 4453-6BC44 16
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 355KW 3RW 4454-6BC44 17
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 400KW 3RW 4455-6BC44 18