کنترل زیمنس

نمایندگی زیمنس و اتوماسیون صنعتی زیمنس

کنتاکتور زیمنس

کنتاکتور زیمنس

موجودی ORDER NO ردیف
موجود در نمایندگی زیمنس ایران AC24-48V,DC24-70V,S00,کنتاکت کمکی 3RT1916-1CB00 1
موجود در نمایندگی زیمنس ایران AC48-127V,DC-1501-S00,کنتاکت کمکی 3RT1916-1CC00 2
موجود در نمایندگی زیمنس ایران DC12-250V,S00,کنتاکت کمکی 3RT1916-1DG00 3
موجود در نمایندگی زیمنس ایران DC12-24,AC24-48,S00, 3RT1916-1JJ00 4
موجود در نمایندگی زیمنس ایران DC24-70,AC48-127,S00 3RT1916-1JK00 5
موجود در نمایندگی زیمنس ایران AC127-240,S00 3RT1916-1JL00 6
موجود در نمایندگی زیمنس ایران AC24-48V,DC24-70V,S0,کنتاکت کمکی 3RT1926-1BB00 7
موجود در نمایندگی زیمنس ایران AC48-127V,S0, 3RT1926-1BC00 8
موجود در نمایندگی زیمنس ایران AC127-240,DC150-250,S0,کنتاکت کمکی 3RT1926-1BD00 9
موجود در نمایندگی زیمنس ایران AC24-48V,DC24-70V,S0,کنتاکت کمکی 3RT1926-1CB00 10
موجود در نمایندگی زیمنس ایران AC48-127V 3RT1926-1CC00 11
موجود در نمایندگی زیمنس ایران AC127-240V,DC150-250,S0,کنتاکت کمکی 3RT1926-1CD00 12
موجود در نمایندگی زیمنس ایران DC24V,S0,کنتاکت کمکی 3RT1926-1ER00 13
موجود در نمایندگی زیمنس ایران AC1DC24-240,S0...S3 3RT1926-1QT00 14
موجود در نمایندگی زیمنس ایران AC1DC24-240,S0...S3 3RT1926-1QT00 15
موجود در نمایندگی زیمنس ایران DC24V,S0,کنتاکت کمکی 3RT1926-1TR00 16
موجود در نمایندگی زیمنس ایران AC24-48V,DC24-70,S2&S3,کنتاکت کمکی 3RT1936-1CB00 17
موجود در نمایندگی زیمنس ایران AC48-127V,S2&S3,کنتاکت کمکی 3RT1936-1CC00 18
موجود در نمایندگی زیمنس ایران AC127-240V,S2&S3,کنتاکت کمکی 3RT1936-1C000 19
موجود در نمایندگی زیمنس ایران DC24V,S2&S3,کنتاکت کمکی 3RT1936-1ER00 20
موجود در نمایندگی زیمنس ایران DC24V,S2&S3,کنتاکت کمکی 3RT1936-1TR00 21
موجود در نمایندگی زیمنس ایران AC24-48V,DC24-70V,S61S10112,کنتاکت کمکی 3RT1956-1CB00 22
موجود در نمایندگی زیمنس ایران AC48-127,DC70-150,S6,S10,S12,کنتاکت کمکی 3RT1956-1CC00 23
موجود در نمایندگی زیمنس ایران AC127-240,DC150-250,S6,S10,S12,کنتاکت کمکی 3RT1956-1CD00 24

موجودی ORDER NO ردیف
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 3KW,S00,220AC,7A,1NO.0NC 3RT1015-1AP01 1
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 3KW,S00,110AC,7A,1NO.0NC 3RT1015-1AF01 2
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 3KW,S00,24DC,7A,1NO.0NC 3RT1015-1BB41 3
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 3KW,S00,110DC,7A,1NO.0NC 3RT1015-1BF41 4
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 4KW,S00,220AC,9A,1NO.0NC 3RT1016-1AP01 5
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 4KW,S00,110AC,9A,1NO.0NC 3RT1016-1AF01 6
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 4KW,S00,24DC,9A,1NO.0NC 3RT1016-1BB41 7
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 4KW,S00,110DC,9A,1NO.0NC 3RT1016-1BF41 8
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 5.5KW,S00,220AC,12A,1NO.0NC 3RT1017-1AP01 9
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 5.5KW,S00,110AC,12A,1NO.0NC 3RT1017-1AF01 10
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 5.5KW,S00,24DC,12A,1NO.0NC 3RT1017-1BB41 11
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 5.5KW,S00,110DC,12A1NO.0NC 3RT1017-1BF41 12
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 4KW,S0,110AC,9A,0NO,0NC 3RT1023-1AF00 13
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 4KW,S0,220AC,9A,0NO,0NC 3RT1023-1AP00 14
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 4KW,S0,24DC,9A,0NO,0NC 3RT1023-1BB40 15
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 4KW,S0,110DCAC,9A,0NO,0NC 3RT1023-1BF40 16
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 5.5KW,S0,110AC,12A,0NO,0NC 3RT1024-1AF00 17
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 5.5KW,S0,220AC,12A,0NO,0NC 3RT1024-1AP00 18
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 5.5KW,S0,24DC,12A,0NO,0NC 3RT1024-1BB40 19
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 5.SKW,S0,110DCAC,12A,0NO,0NC 3RT1024-1BF40 20
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 7.5KW,S0,110AC,17A,0NO,0NC 3RT1025-1AF00 21
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 7.5KW,S0,220AC,17A,0NO,0NC 3RT1025-1AP00 22
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 7.5KW,S0,24DC,17A,0NO,0NC 3RT1025-1BB40 23
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 7.5KW,S0,110DCAC,17A,0NO,0NC 3RT1025-1BF40 24
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 11KW,S0,110AC,25A,0NO,0NC 3RT1026-1AF00 25
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 11KW,S0,220AC,25A,0NO,0NC 3RT1026-1AP00 26
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 11KW,S0,24DC,25A,0NO,0NC 3RT1026-1BB40 27
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 11KW,S0,110DCAC,25A,0NO,0NC 3RT1026-1BF40 28
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 15KW,S2,110AC,32A,0NO,0NC 3RT1034-1AF00 29
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 15KW,S2,220AC,32A,0NO,0NC 3RT1034-1AP00 30
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 15KW,S0,24DC,32A,0NO,0NC 3RT1034-1BB40 31
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 15KW,S0,110DCAC,32A,0NO,0NC 3RT1034-1BF40 32
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 18.5KW,S2,110AC,40A,0NO,0NC 3RT1035-1AF00 33
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 18.5KW,S2,220AC,40A,0NO,0NC 3RT1035-1AP00 34
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 18.5KW,S2,24DC,40A,0NO,0NC 3RT1035-1BB40 35
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 18.5KW,S0,110DCAC,40A,0NO,0NC 3RT1035-1BF40 36
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 22KW,S2,110AC,S0A,0NO,0NC 3RT1036-1AF00 37
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 22KW,S2,220AC,50A,0NO,0NC 3RT1036-1AP00 38
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 22KW,S2,24DC,50A,0NO.,0NC 3RT1036-1BB40 39
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 22KW,S2,110DCAC,50A,0NO,0NC 3RT1036-1BF40 40
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 30KW,S3,110AC,65A,0NO,0NC 3RT1044-1AF00 41
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 30KW,S3,220AC,65A,0NO,0NC 3RT1044-1AP00 42
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 30KW,S3,24DC,65A,0NO,0NC 3RT1044-1BB40 43
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 30KW,S2110DCAC,65A,0NO,0NC 3RT1044-1BF40 44
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 37KW,S3,110AC,80A,0NO,0NC 3RT1045-1AF00 45
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 37KW,S3,220AC,80A,0NO,0NC 3RT1045-1AP00 46
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 37KW,S3,24DC,80A,0NO,0NC 3RT1045-1BB40 47
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 37KW,S2,110DCAC,80A,0NO,0NC 3RT1045-1BF41 48
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 45KW,S3,110AC,95A,0NO,0NC 3RT1046-1AF00 49
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 45KW,S3,220AC,95A,0NO,0NC 3RT1046-1AP00 50
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 45KW,S3,24DC,95A,0NO,0NC 3RT1046-1BB40 51
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 45KW,S2,110DCAC,95A,0NO,0NC 3RT1046-1BF40 52
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 55KW,S6,2NO+2NC,110-127AC/DC 3RT1054-6AF36 53
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 55KW,S6,2NO+2NC,220-240AC/DC 3RT1054-6AP36 54
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 75KW,S6,110-127AC1DC,150A,2NO,2NC 3RT1055-6AF36 55
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 75KW,S6,220-240AC1DC,150A,2NO,2NC 3RT1055-6AP36 56
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 90KW,S6,110-127AC1DC,185A,2NO,2NC 3RT1056-6AF36 57
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 90KW,S6,220-240AC1OC,185A,2NO,2NC 3RT1056-6AP36 58
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 110KW,S10,110AC1DC,300A,2NO,2NC 3RT1064-6AF36 59
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 110KW,S10,220-240AC1DC,225A,2NO,2NC 3RT1064-6AP36 60
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 132KW,S10,110AC1DC,300A,2NO,2NC 3RT1065-6AF36 61
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 132KW,S10,220-240AC1DC,265A,2NO,2NC 3RT1065-6AP36 62
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 160KW,S10,,110AC/DC,300A,2NO,2NC 3RT1066-6AF36 63
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 160KW,S10,220-240AC1DC,300A,2NO,2NC 3RT1066-6AP36 64
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 200KW,S12,220-240AC1DC,400A,2NO,2NC 3RT1075-6AF36 65
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 200KW,S12,220-240AC1DC,400A,2NO,2NC 3RT1075-6AP36 65
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 250KW,S12,110AC1DC,300A,2NO,2NC 3RT1076-6AF36 67
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 250KW,S12,220-240AC1DC,500A,2NO,2NC 3RT1076-6AP36 68موجودی ORDER NO ردیف
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 12.5 KVAR ,3 POLE,400V . 230V 3RT1617-1AP03 1
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 25 KVAR ,3 POLE,400V. 230V 3RT1627-1AP01 2
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 50 KVAR ,3 POLE,400V. 230V 3RT1647-1AP01 3


موجودی ORDER NO ردیف
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 1NC,S00,کنتاکت کمکی 3RH1911-1BA01 1
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 1NC,S00,کنتاکت کمکی 3RH1911-1BA10 2
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 1NC,S0-S12,کنتاکت کمکی 3RH1921-1CA01 3
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 1NO,S0-S12,کنتاکت کمکی 3RH1921-1CA10 4
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 1NO+1NC,S0-S12,کنتاکت کمکی 3RH1921-1DA11 5
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 1NO+1NC,S0-S12,کنتاکت کمکی 3RH1921-1DA11 6
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 1NO+1NCS0-S12,کنتاکت کمکی 3RH1921-1EA11 7
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 4NC,S0-S12,کنتاکت کمکی 3RH1921-1FA04 8
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 2N0+2NC ,S0-S1 2,کنتاکت کمکی 3RH1921-1HA22 9
موجود در نمایندگی زیمنس ایران AC24-48V,DC24-70V,S00,کنتاکت کمکی 3RT1916-1BB00 10
موجود در نمایندگی زیمنس ایران AC48-127 V,DC70-1 50,S00,کنتاکت کمکی 3RT1916-1BC00 11
موجود در نمایندگی زیمنس ایران AC127-240,DC1 50-250,S00,کنتاکت کمکی 3RT1916-1BD00 12

موجودی ORDER NO ردیف
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 2NO+2NC,110AC,S00,I=6A 3RH1122-1AF00 1
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 2NO+2NC,220 AC,S00,I=6A 3RH1122-1AP00 2
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 3NO+3NC,110AC,S00,I=6A 3RH1131-1AF00 3
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 3NO+3NC,220 AC,S00,I=6A 3RH1131-1AP00 4
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 4NO+0NC,24DC,S00,I=6A 3RH1140-1AB00 5
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 4NO+0NC,110AC,S00,I=6A 3RH1140-1AF00 6
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 4NO+0NC,220AC,S00,I=6A 3RH1140-1AP00 7
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 2NO+2NC,24DC,S00,I=6A 3RH1244-1BB40 8
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 6NO+2NC,220AC,S00,I=6A 3RH1262-1AP00 9موجودی ORDER NO ردیف
موجود در نمایندگی زیمنس ایران OUTPUT INTERFACE*1NO, AC/DC 24V 3TX7002-1AB00 1
موجود در نمایندگی زیمنس ایران INPUT INTERFACE * 1NO, AC/DC 230V 3TX7002-2AF00 2
موجود در نمایندگی زیمنس ایران SURGE SUPPRESSOR DIODE * DC 24 TO 250V* 3TH4 3TX7402-3A 3
موجود در نمایندگی زیمنس ایران SURGE SUPPRESSOR DIODE AND ZENER DIODE*DC 24 TO 250V SIZE 0 TO 2 3TX7402-3J 4
موجود در نمایندگی زیمنس ایران SURGE SUPPRESSOR VARISTOR *AC 127 TO 24OV/DC 150 TO 250V*SIZE 0 TO 2 3TX7402-3J 5
موجود در نمایندگی زیمنس ایران SURGE SUPPRESSOR RC ELEMENT*AC 24 TO 48V/DC 24 TO 70V*SIZE 0 TO 2 3TX7402-3R 6