کنترل زیمنس

نمایندگی زیمنس و اتوماسیون صنعتی زیمنس

نمایندگی زیمنس در شهر وین

نمایندگی زیمنس در شهر وین کشور اتریش