کنترل زیمنس

نمایندگی زیمنس و اتوماسیون صنعتی زیمنس

   مقالات آموزشی

نمایندگی زیمنس: نحوه ی ایجاد و استفاده از اسامی سمبلیک

در برنامه STEP7 با آدرس های مربوط به سیگنال های ورودی خروجی ، کانتر ها ، تایمر ها ، دیتابلاک ها و... سر و گار داریم که می توانند آدرس مطلق یا سمبلیک داشته باشند.

دستور XOD در اتوماسیون صنعتی زیمنس

این دستور مشابه دستورات قبلی است ، ولی عملکرد آن XOR می باشد.

نمایندگی زیمنس: دستور OD در اتوماسیون صنعتی زیمنس

این دستور مشابه دستور AD است، فقط عملکرد آن OR می باشد.

نمایندگی زیمنس دستور AD در اتوماسیون صنعتی زیمنس

دستور AD محتوای آکومولاتور ACCU1 را با محتوای ACCU2 بیت به بیت AND کرده و نتیجه را در ACCU1 ذخیره می نماید.

دستور XW در اتوماسیون صنعتی زیمنس

این دستور مشابه دستورات قبلی است ، ولی عملکرد آن XOR می باشد.

دستور OW در اتوماسیون صنعتی زیمنس

این دستور مشابه دستور AW است ، فقط عملکرد آن Or می باشد.

دستور AW در اتوماسیون صنعتی زیمنس

دستور AW محتوای آکومولاتور ACCU1-L را با محتوای ACCU2-L بیت به بیت AND کرده و نتیجه را در ACCU1-L ذخیره مینماید.

نمایندگی زیمنس: دستورات عملیات منطقی روی Word(Word Logic Instructions)

این دستورات ، یک جفت Word یا یک جفت Dword را بیت به بیت بصورت منطق بولی (Boolean Logic) با هم ترکیب می کند.

استفاده از دستور دستور RRD در اتوماسیون صنعتی زیمنس

دستور RRD محتوای آکومولاتور ACCU1 را بیت به بیت به سمت راست چرخش می دهد.

استفاده از دستور دستور RLD در اتوماسیون صنعتی زیمنس

دستور RLD محتوای آکومولاتور ACCU1 را بیت به بیت به سمت چپ چرخش می دهد.

دستور SRD در اتوماسیون صنعتی زیمنس

دستور SRD برای شیفت راست یک DWord بکار رفته و محتوای آکومولاتور ACCU1 را بیت به بیت به سمت راست شیفت می دهد.

نمایندگی زیمنس: دستور SLD

دستور SLD برای شیفت چپ یک DWord بکار رفته و محتوای آکومولاتور ACCU1 را بیت به بیت به سمت چپ شیفت می دهد.

نمایندگی زیمنس: دستور SRW

دستور SRW برای شیفت راست یک Word بکار رفته و محتوای آکومولاتور ACCU1-L را بیت به بیت به سمت راست شیفت می دهد.

دستور SLW در اتوماسیون صنعتی زیمنس

دستور SLW برای شیفت چپ یک Word بکار رفته و محتوای آکومولاتور ACCU1-L را بیت به بیت به سمت چپ شیفت می دهد.

دستور SSD در اتوماسیون صنعتی زیمنس

دستور SSD برای شیفت راست یک عدد صحیح 32 بیتی علامت دار (مثبت یا منفی) بکار رفته و محتوای آکومولاتور ACCU1 را بیت به بیت به سمت راست شیفت می دهد.

دستور SSI در اتوماسیون صنعتی زیمنس

دستور SSI برای شیفت راست یک عدد صحیح علامت دار (مثبت یا منفی) بکار رفته و محتوای آکومولاتور ACCU1-L را بیت به بیت به سمت راست شیفت می دهد.

نمایندگی زیمنس: استفاده از دستورات شیفت و چرخش (Shift and Rotate Instructions)

دستورات شیفت برای جابجایی بیت به بیت محتویات آکومولاتور 1 به چپ یا راست بکار می روند. شیفت به چپ معادل عمل ضرب است.

نحوه استفاده از دستور Return (RET) در اتوماسیون صنعتی زیمنس

از این دستور برای پایان دادن به پردازش یک فانکشن و برگشت به فانکشن قبلی استفاده می شود.

دستور (MCR) Master Control Relay اتوماسیون زیمنس

دستورات MCR مانند یک سوئیچ اصلی برای قطع و وصل تغذیه عمل میکنند.

نحوه ی استفاده از دستورات کنترل برنامه زیمنس

دستورات کنترل برنامه در پوشه ی Program Control از قسمت Program Element وجود دارند. این دستورات به طور کلی...

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10