کنترل زیمنس

نمایندگی زیمنس و اتوماسیون صنعتی زیمنس

   مقالات آموزشی

دستور SSD در اتوماسیون صنعتی زیمنس

دستور SSD برای شیفت راست یک عدد صحیح 32 بیتی علامت دار (مثبت یا منفی) بکار رفته و محتوای آکومولاتور ACCU1 را بیت به بیت به سمت راست شیفت می دهد.

دستور SSI در اتوماسیون صنعتی زیمنس

دستور SSI برای شیفت راست یک عدد صحیح علامت دار (مثبت یا منفی) بکار رفته و محتوای آکومولاتور ACCU1-L را بیت به بیت به سمت راست شیفت می دهد.

نمایندگی زیمنس: استفاده از دستورات شیفت و چرخش (Shift and Rotate Instructions)

دستورات شیفت برای جابجایی بیت به بیت محتویات آکومولاتور 1 به چپ یا راست بکار می روند. شیفت به چپ معادل عمل ضرب است.

نحوه استفاده از دستور Return (RET) در اتوماسیون صنعتی زیمنس

از این دستور برای پایان دادن به پردازش یک فانکشن و برگشت به فانکشن قبلی استفاده می شود.

دستور (MCR) Master Control Relay اتوماسیون زیمنس

دستورات MCR مانند یک سوئیچ اصلی برای قطع و وصل تغذیه عمل میکنند.

نحوه ی استفاده از دستورات کنترل برنامه زیمنس

دستورات کنترل برنامه در پوشه ی Program Control از قسمت Program Element وجود دارند. این دستورات به طور کلی...

استفاده از دستور پرش در اتوماسیون زیمنس

از دستور پرش (jump) میتوان برای کنترل لاجیک برنامه استفاده کرد، به طوری که در طول سیکل اسکن، برنامه از روی برخی دستورات پرش کرده و آنها را اجرا نکند.

نمایندگی زیمنس: استفاده از توابع ریاضی

نحوه استفاده از توابع ریاضی در اتوماسیون صنعتی زیمنس.

دستورات R در برنامه نویسی اتوماسیون زیمنس

از دستورات R برای انجام عملیات های ریاضی بر روی ACCU1 و ACCU2 استفاده میشود.

استفاده از عملیات محاسباتی اعداد اعشاری در اتوماسیون زیمنس

دستورات محاسبات اعشاری نیز در قسمت Program Element و در پوشه ی Floating Point وجود دارند. این دستورات...

نمایندگی زیمنس: دستور (MOD) Division Remainder Double Integer (32-bit)

دستور MOD برای محاسبه ی باقیمانده تقسیم دو عدد صحیح 32 بیتی به کار میرود.

دستورات D در برنامه نویسی اتوماسیون زیمنس

دستور های D در برنامه نویسی زیمنس برای انجام عملیات های ریاضی بر دو عدد صحیح 32 بیتی.

دستور Divide Integer (/I) در اتوماسیون صنعتی زیمنس

این دستور برای تقسیم دو مقدار عدد صحیح به کار میرود ( ثابت یا متغیر ).

دستور Multiply Integer (*i) در اتوماسیون صنعتی زیمنس

از این دستور ، برای نصب کردن دو عدد صحیح شانزده بیتی در هم استفاده میشود.

دستور Subtract Integer (-i) در برنامه نویسی اتوماسیون زیمنس

این دستور برای کم کردن دو مقدار عدد صحیح به کار میرود (ثابت یا متغیر ) نکته مهم این است که مقدار IN2 از IN1 کم میشود.

نمایندگی زیمنس: دستور (Add Integer (+I

از این دستور برای جمع کردن دو عدد ثابت یا دو عدد متغیر یا یک عدد ثابت و یک عدد متغیر ، استفاده کرده و نتیجه را از طریق پایه ی OUT به یک حافظه از Memory یا Data Block وارد می کنیم.

استفاده از دستورات عملیات محاسباتی اعداد صحیح اتوماسیون زیمنس

دستورات محاسباتی ، آکومولاتور های 1 و 2 را با هم ترکیب کرده و نتیجه را در...

دستور (RND-) Round to Lower Double Integer

آموزش های برنامه نویسی اتوماسیون صنعتی زیمنس: دستور RND- عدد اعشاری 32 بیتی را به عدد صحیح 32 بیتی (Double Integer) تبدیل کرده و با حذف قسمت اعشاری

دستور (RND+) Round to Upper Double Integer در برنامه نویسی زیمنس

از سری آموزش های نمایندگی زیمنس: دستور RND+ عدد اعشاری 32 بیتی را به عدد صحیح 32 بیتی (Double Integer) تبدیل کرده و با حذف قسمت اعشاری ، آن را به عدد صحیح ...

آموزش اتوماسیون زیمنس: دستور (TRUNC) Truncate

نمایندگی زیمنس ایران: در برنامه نویسی اتوماسیون صنعتی زیمنس دستور TRUNC عدد اعشاری 32 بیتی را به عدد صحیح 32 بیتی (Double Integer) تبدیل کرده و ...

1   2   3   4   5   6   7   8   9